DOTACE

Školící střediska

Dotace v programu Školící střediska za účelem výstavby nebo rekonstrukce školicího centra. Modernizace prostor pro vzdělávání zaměstnanců a pořízení školicích pomůcek.

Určeno pro:

 • malé a střední podniky

Výše dotace a forma:

 • dotace 500 tis. – 5 mil. Kč (dle pravidla „de minimis“)
 • maximální míra podpory: 50 % způsobilých výdajů

Podporované aktivity v rámci projektu:

 • výstavba nových školicích center
 • rekonstrukce školicích center
 • pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 • pořízení vzdělávacích programů

Způsobilé výdaje pro podporu:

 • dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami,
 • hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (školicí program, software a data)
 • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
 • nadpoloviční většinu z proškolených osob (tj. 51 a více %) musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví